Ogłoszenie o zamówieniuOfertaGaleria Kontakt z namiOpinie o naszej firmie
Centrum Organizacji Imprez "BEATA"

Ogłoszenie o zamówieniu
                                                                                                                                                                      Sieradz, 14.03.2012
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14 000 EURO)

1. Zamawiający
Firma : CENTRUM ORGANIZACJI IMPREZ  „BEATA” Wróblewska Beata
98-200 Sieradz, ul. 11 Listopada 7/16
NIP: 827-185-05-94
Regon: 731651674
2. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z poźniejszymi zmianami)

3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ

" Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Organizacji Imprez „Beata” poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przygotowywania zdrowej żywności.”

4. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt
III Oś priorytetowa RPO WŁ: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III.6 : Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są następujące urządzenia:

 

1.    Piec konwekcyjno-parowy elektryczny – wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające pieczenie, smażenie, grillowanie, gotowanie, duszenie, blanszowanie. Generator pary podczas procesu obróbki termicznej stale dostarcza wysyconą parę wodną, co zapewnia najlepszą jakość potraw. Wykluczone jest jakiekolwiek przenoszenie się zapachów i smaków podczas jednoczesnego załadunku komory różnymi produktami. Witaminy, sole mineralne i substancje odżywcze zostają w pełni zachowane. Urządzenie jest wyposażone w system czyszcząco-pielęgnujący.

Dane techniczne:

- wymiary w cm(szer. 84,7 x głęb.77,1x wys.101,7);

- wydajność (dzienna liczba posiłków):80-150;

- moc 19kW

- wykonanie ze stali nierdzewnej (wg DIN1.4301)

- pojemność: 10xGN1/1 lub 20xGN1/2
- wzdłużny układ prowadnic
- zasilanie 400 V
- podłączenie wody ¾ ”/50 mm

2.    Kuchnia gazowa 6-palnikowa – profesjonalna kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym w stylu angielskim, charakteryzującym się różnicą temperatury pomiędzy górą i dołem komory piekarnika. Cechą charakterystyczną są również drzwiczki otwierane na boki. Kuchnia wykonana jest ze stali nierdzewnej 18/10 (AISI-304)

Dane techniczne:

- wymiary w cm (szer. 105 x głęb.77,5 x wys.85);

-  wymiary piekarnika w cm (szer. 85 x głęb.57 x wys.41);

-  moc piekarnika 7,6 kW;

- moc palników 39,5 kW;

- liczba palników 6

- wykonanie ze stali nierdzewnej 18/10

-palniki i ruszt wykonane z żeliwa

- palnik umieszczony z tyłu komory piekarnika

- termostat z regulacją temperatury 130-350

- przyłącze gazu R  ½”

3.    Szatkownica do warzyw – maszyna służy do szatkowania warzyw na plastry, frytki, wiórki, miazgę. Jest przeznaczona do pracy w zakładach gastronomicznych i przetwórstwa żywności, gdzie znacznie skraca czas przygotowania posiłków i  eliminuje w znacznym stopniu pracę ręczną przy rozdrabnianiu warzyw. Elementy maszyny mające kontakt z rozdrabnianą żywnością są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia zachowanie wysokiego standardu higieny podczas procesu rozdrabniania.. Tarcze tnące są łatwe do zamontowania, podczas pracy blokują się na wałku wyjściowym, co gwarantuje bezpieczną pracę. Dodatkowo maszyna posiada wyłączniki bezpieczeństwa, umożliwiające włączenie napędu przy zdjętej puszce zasypowej lub otwartym dociskaczu. Maszyna jest napędzana trójfazowym silnikiem elektrycznym.

Dane techniczne:

- wymiary w cm (dł. 61 x szer.37 x wys.55)

-  waga 35 kg;
-  moc 0,55 kW,
-  obroty tarczy 300 obr./min;
-  wydajność 70-150 kg /h.
 

4.    Ekspres gastronomiczny do kawy  - automatyczny, 4-grupowy z możliwością przygotowania cappuccino i innych napojów na bazie mleka oraz automatycznym dozowaniem gorącej wody. Wyposażony jest w system zwiększający wydajność w zakresie wytwarzania pary i gorącej wody (do 30%). Posiada mikroprocesor umożliwiający łatwe programowanie porcji kawy i gorącej wody.

Dane techniczne:

- ilość grup 4

- pojemność bojlera 20l,

-  dysze pary 2;
-   dysze wody 1;
-  moc 8400 W;

- zasilanie 400 V

- waga 154 kg

- elektryczny podgrzewacz filiżanek (3 poziomy temperatury).

5. Opis sposobu obliczania ceny

· kryterium C1 - cena

  najniższa cena

  ilość pkt. dla kryterium C1 = ------------------------- x 80% x 100

  rozpatrywana cena

· kryterium C2 - gwarancja

  rozpatrywana ilość pkt.

  ilość pkt. dla kryterium C2 = ------------------------------------- x 20% x 100

  max ilość pkt.

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanych kryteriów.

ilość pkt. ocenianej oferty dla wszystkich kryteriów = Σ_Cn, dla n={1,2}

6. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze

najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu ofert

C1 – cena (ranga kryterium 80%)

C2 – gwarancja (ranga kryterium 20%)

7. Termin wykonania zamówienia

Preferowany termin wykonania zamówienia to 04.04.2012r. Oferty w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał powyższą datę nie będą rozpatrywane.

8. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie

www.beata-wroblewska.home.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie firmy:

ul. 11 Listopada 7/16, 98-200 Sieradz i miejscu prowadzenia działalności :ul. POW 19

2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres centrum.beata.wroblewska@gmail.com lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego: ul. 11 Listopada 7/16, 98-200 Sieradz i miejscu prowadzenia działalności :ul. POW 19

przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plikow

załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie

umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2012r o godz. 10.00.

4. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

5. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 01.04.2012r o godz. 15.00.

9. Przewidywana data podpisania umowy to .02.04.2012r

10.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia

2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze

złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

11.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa


 
Ogłoszenie o zamówieniuOfertaGaleria Kontakt z namiOpinie o naszej firmie
s